Regulamin usług

 1. Definicje

Ilekroć jest mowa o:

1.1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

1.2. „Astika” – należy przez to rozumieć Astika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Łódzka 3, Gdańsk 80-180 , KRS: 0000446649, NIP: 5833156935 i REGON: 221813500;

1.3. „Kliencie” – należy przez to rozumieć podmioty, będące zarówno przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2019.1292 t.j.), jak również konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

1.4. „Konsumencie” – należy przez to rozumieć Klienta, będącego osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.5. „Umowie” – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Serwisem Astika a Klientem, której przedmiotem jest w szczególności świadczenie przez Serwis Astika usług lub realizacji umowy o dzieło, o treści według uzgodnień Stron;

1.6. „Warsztacie” – należy rozumieć miejsce, w którym Serwis Astika realizuje Umowę na rzecz Klienta, znajdujące się pod adresem: ul. Łódzka 3, 80-180 Gdańsk;

1.7. „Stronach” – należy rozumieć Serwis Astika oraz Klienta;

1.8. „Pojeździe” – należy przez to rozumieć samochód Klienta stanowiący przedmiot realizacji Umowy;

1.9. „Wynagrodzeniu” – należy przez to rozumieć wynagrodzenie należne od Klienta na podstawie Umowy i na zasadach w niej określonych;

1.10. „Zleceniu” – należy przez to rozumieć zlecenie realizacji przez Astika określonych usług lub wykonania określonego dzieła, złożone przez Klienta;

1.11. „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady wykonywania Umów na rzecz Klientów.

2.2. Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią Umowy, przeważające znaczenie mają zapisy Umowy (w tym zaakceptowanego przez Klienta Zlecenia).

2.3. Z chwilą zawarcia Umowy Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny do Pojazdu lub jest uprawniony do dysponowania nim na innej podstawie, w szczególności jest uprawniony do zawarcia Umowy.

 1. Zawarcie Umowy

3.1. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Serwisem Astika na zasadach opisanych poniżej:

3.1.1. Klient przedstawia ogólny problem związany z pojazdem, na podstawie którego Serwis przygotowuje wzór Zlecenia, który stanowi ofertę zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego;

3.1.2. Zlecenie może dotyczyć zarówno wykonania określonej naprawy, jak i przeprowadzenia diagnostyki w celu wykrycia usterki Pojazdu, w zależności od ustaleń Stron;

3.1.3. Wzór Zlecenia zawiera wysokość Wynagrodzenia, ustaloną zgodnie z pkt 6.1. Regulaminu;

3.1.4. Klient poprzez uzupełnienie, podpisanie i przekazanie Zlecenia na realizację Umowy, zgodnie z przekazanym wzorem, przyjmuje ofertę. W razie potrzeby Klient w porozumieniu i po akceptacji Serwisu może dokonać modyfikacji wzoru Zlecenia przed jego przyjęciem;

3.1.5. Akceptacja warunków Regulaminu jest dokonywana przez Klienta poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na zawarte w nim postanowienia w treści Zlecenia;

3.1.6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Klienta.

3.2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zobowiązań z niej wynikających.

3.3. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia, którego przedmiotem jest wykonanie diagnostyki Pojazdu, wykonanie wskazanych w ramach diagnostyki napraw dokonuje się na podstawie odrębnego Zlecenia, w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o skierowaniu Pojazdu do naprawy. Podjęcie decyzji przez Klienta o zaniechaniu naprawy Pojazdu po przeprowadzeniu jego diagnostyki nie uprawnia Klienta do odmowy zapłaty ustalonego w Zleceniu Wynagrodzenia za przeprowadzoną diagnostykę.

 

 1. Warunki realizacji zobowiązań z Umowy

4.1. Warsztat jest czynny w godzinach 9:00 – 17:00 w dni powszednie.

4.2. W związku z realizacją Umowy Klient pozostawia Pojazd do dyspozycji Serwisu Astika. Wraz z Pojazdem Klient pozostawia jeden komplet kluczyków.

4.3. Przyjmowanie i wydawanie Pojazdu w celu realizacji Umowy odbywa się w godzinach otwarcia Serwisu. Po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Stronami istnieje również możliwość przyjęcia bądź wydania Pojazdu w innych dniach lub godzinach.

4.4. Klient, który pozostawia Pojazd w Warsztacie w celu realizacji Umowy, zobowiązany jest poinformować pracownika przyjmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu, tj. otarcia, rysy, wgniecenia lub uszkodzenia środka Pojazdu. Przy przyjęciu Pojazdu Strony sporządzą protokół dokumentujący stan pojazdu, w którym zostaną uwzględnione wszystkie ewentualne uszkodzenia Pojazdu; w wypadku gdy Klient zrezygnuje ze sporządzenia protokołu, przyjmuje się, iż pojazd został po naprawie przekazany w stanie niezmienionym i Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia karoserii, szyb i innych zewnętrznych ani wewnętrznych elementów.

4.5. Klient zobowiązany jest przy pozostawieniu Pojazdu w celu realizacji Umowy usunąć wszelkie ruchomości znajdujące się w Pojeździe, w tym zdemontować wszelkie kamery, nawigację, uchwyty, które są zamontowane na szybie czołowej samochodu. Powyższy obowiązek nie dotyczy obowiązkowego wyposażenia Pojazdu. Serwis Astika nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w Pojeździe z uchybieniem niniejszego punktu.

4.6. W godzinach pracy Warsztatu, określonych w pkt 4.1. Klient może uzyskać informację na temat przebiegu realizacji Umowy, osobiście bądź telefonicznie, a także na stronie www poprzez wpisanie numeru zlecenia i numeru telefonu na stronie Serwisu (z zastrzeżeniem, iż strona www Serwisu jest aktualizowana co kilkadziesiąt minut).

4.7. W przypadku, w którym w toku realizacji Umowy ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności, których nie dało się przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć na etapie przygotowania wzoru Zlecenia, Serwis Astika poinformuje o tym Klienta, wskazując mu zakres koniecznych do realizacji prac oraz ich szacunkowy koszt. Wykonanie czynności dodatkowych może nastąpić po zatwierdzeniu ich przez Klienta, a Serwis Astika jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Umowy, do czasu zatwierdzenia przez Klienta czynności dodatkowych, w przypadku gdy czynności dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

4.8. W przypadku odmowy Klienta wykonania czynności dodatkowych, gdy ich wykonanie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, Serwis Astika jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia za czynności zrealizowane do chwili odstąpienia oraz zamówione do tego momentu części, indywidualne dobrane do danego Pojazdu. Prawo odstąpienia może zostać wykonanie przez Serwis w terminie 14 dni od dnia uzyskania od Klienta informacji o odmowie wykonania czynności, o których mowa w niniejszym punkcie.

4.9. O zakończeniu realizacji Umowy, Serwis powiadamia Klienta telefonicznie, wiadomością SMS lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy jest to jednak niemożliwe, skutecznym powiadomieniem jest również nadanie listu poleconego na adres zamieszkania Klienta

4.10. Klient jest zobowiązany odebrać Pojazd z Warsztatu najpóźniej po 3 dniach roboczych od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu realizacji Umowy.

4.11. W przypadku pozostawania przez Klienta w opóźnieniu z odbiorem Pojazdu w stosunku do terminu określonego w pkt 4.10. powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za przechowanie Pojazdu w wysokości 35 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę.

4.12. W przypadku opóźnienia w odbiorze Pojazdu przekraczającego 60 dni, Serwis Astika jest uprawniony do oddania Pojazdu na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta.

4.13. Podczas odbioru Pojazdu Strony sporządzają protokół przekazania Pojazdu, w którym odnotowany zostaje w szczególności zakres wykonanych w ramach Umowy czynności.

 1. Rozwiązanie Umowy

5.1. Jeżeli po zawarciu Umowy ujawni się okoliczność, której Serwis Astika nawet z zachowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć przy przygotowaniu wzoru Zlecenia, a która uniemożliwia należyte wykonanie Umowy, taka jak w szczególności dodatkowa usterka o nieznanej przyczynie, niemożliwa do wykrycia pomimo szczegółowej diagnostyki Pojazdu, Serwis niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takim wypadku Strony podejmą działania mające na celu rozwiązanie Umowy i rozliczenie dotychczas wykonanych przez Serwis Astika czynności i zamówionych części.

 1. Wynagrodzenie

6.1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy jest ustalane na podstawie aktualnego cennika, który jest do wglądu u doradcy serwisowego.

6.2. Wynagrodzenie płatne jest w dniu odbioru Pojazdu, na podstawie paragonu bądź faktury – w zależności od decyzji Klienta. W przypadku opóźnienia się przez Klienta z odbiorem Pojazdu, wynagrodzenie staje się wymagalne z chwilą dostarczenia Klientowi paragonu bądź faktury, a koszt przechowywania pojazdu liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.

6.3. W szczególnych przypadkach zakres prac naprawczych oraz ich kwota określona jest po rozmontowaniu Pojazdu. Jednak w takim wypadku Klient w treści Zlecenia otrzymuje informację o szacunkowej kwocie Wynagrodzenia, a następnie jest na bieżąco informowany o zakresie naprawy oraz o ewentualnych dodatkowych kosztach przewyższających szacunkową kwotę Wynagrodzenia.

6.4. Części zamontowane w ramach Umowy pozostają własnością Serwisu do momentu uregulowania wynagrodzenia przez Klienta.

6.5. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy pojazdu wykonanej na podstawie powyższego zlecenia usługi Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX .

6.6. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 6.5. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobom trzecim, zajmującej się przechowywaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta .

6.7. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związanie z przedmiotem zastawu.

 

 1. Odpowiedzialność

7.1. Serwis Astika udziela Klientowi gwarancji na okres jednego roku od daty wykonania Umowy, na zrealizowane czynności oraz części zastosowane przy realizacji Umowy, chyba, że usługa obejmuje montaż części zamiennych, których dostawca ograniczył długość gwarancji w inny sposób, co będzie oznaczone na Zleceniu lub Dokumencie Sprzedaży. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków gwarancji. Usterkę należy zgłosić w terminie do 14 dni od jej ujawnienia. Po tym terminie zgłoszenie reklamacyjne nie będzie rozpatrywane.

7.2. W przypadku dostarczenia części przez Klienta, powyższa gwarancja dotyczy wyłącznie czynności zrealizowanych w ramach Umowy.

7.3. Rozpatrzenie reklamacji w ramach gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części lub innych wypadków uniemożliwiających wykonanie reklamacji w powyższym terminie, okres naprawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu, jednak Serwis dołoży wszelkich starań, aby termin ten nie przekroczył 60 dni roboczych.

7.4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania Pojazdu w naprawie – przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera Pojazdu pomimo powiadomienia go o dokonaniu naprawy.

7.5. Koszt dostawy i odbioru Pojazdu do/od Warsztatu w związku z realizacją uprawnień gwarancyjnych ponosi Klient.

7.6. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie napraw usterek ujawnionych w zamontowanych w ramach Umowy częściach bądź wad przeprowadzonego serwisu wyłącznie przez Serwis Astika.

7.7. Gwarancja nie obejmuje :

 • normalnego zużycia eksploatacyjnego części zamiennej,
 • części uszkodzonych w wyniku nie właściwej eksploatacji samochodu, samowolnych przeróbek/napraw, pożaru lub wypadku
 • działania osób trzecich innych niż pracowników serwisu Astika,
 • uszkodzenia części zamiennych modyfikowanych, naprawianych, demontowanych lub w inny sposób naruszonych przez klienta,
 • uszkodzenia części zamiennych spowodowane złym stanem technicznym samochodu,
 • uszczelki, uszczelnienia, masy uszczelniające oraz uszczelniacze,
 • pompy paliwa oraz sondy lambda w samochodach zasilanych gazem,
 • serwis na czas naprawy nie wydaje samochodu zastępczego ani nie pokrywa jego kosztów wynajęcia,
 • serwis nie pokrywa kosztów dostarczenia pojazdu do Serwisu na naprawy gwarancyjne, ani nie pokrywa dodatkowych kosztów wynikających z awarii pojazdu w związku z gwarancją,
 • przeglądów, prac diagnostycznych i kontrolnych,
 • usterki spowodowanej nie wykonaniem programu przeglądów zgodnie z normami określonymi przez producenta samochodu
 • usterki będącej wynikiem niestosowania się do wymagań po-naprawczych Serwisu.

7.8. W przypadku reklamacji wadliwego towaru, serwis zachowuje prawo do wymiany tego towary na inny, taki sam, pozbawiony wad, bez dodatkowych kosztów za usługi związane z wymianą wadliwego towaru, lecz gdy użytkownik w trakcie procesu reklamacji rezygnuje z usługi wymiany w/w towaru, Serwis nie zwraca kosztów montażu pierwotnych elementów.

 1. Dane osobowe

8.1. Udostępniając kartę Zlecenia, Serwis Astika określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowej realizacji Umowy.

8.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO PIM informuje, że:

8.2.1. administratorem danych osobowych Klienta jest Astika Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Łódzka 3, 80-180 (tel.: 600 054 738, e-mail: biuro@astika.pl);

8.2.2. dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO tj. w celu wykonania Umowy oraz wykonania ciążących na Serwisie Astika obowiązków rachunkowo-księgowych, a także w celu promowania działalności i utrzymywania kontaktu z Klientem;

8.2.3. odbiorcą danych osobowych Klienta będą:

8.2.3.1. zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla Serwisu dokumentację rachunkowo-kadrową;

8.2.3.2. podmioty uprawnione z mocy prawa do ich otrzymania.

8.3. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

8.4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu 5 (pięciu) lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

8.5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa).

8.6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Prawa i obowiązki Klienta oraz Serwisu podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ASTIKA Sp. z o.o.

9.3. Wgląd do Regulaminu możliwy jest w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie: www.astika.pl

9.4. Treść Regulaminu chroniona jest prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Regulaminie treści oraz ich fragmentów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę, jest zabronione.

9.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 maja 2020r.